امکانات بسیار خوب
مرکز گلها

اتاقهای مجهز

تماشای تلویزیون

Free wifi

پذیرایی ویژه